Şiir

Şûrîde vü Şeyda Kılan

Şûrîde vü Şeyda Kılan

Şûrîde vü Şeyda Kılan Şiiri

Şûrîde vü şeyda kılan,
Aşkın cemâlidir beni.
Âlemlere rüsvâ kılan,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Aklımı başımdan alan,
Beni sevdalara salan,
Bir mürşide bende kılan,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Kaddim büküp yây eyleyen,
Bağrım delip nây eyleyen,
İşim gücüm vay eyleyen,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Aklımı bîhuş eyleyen,
Her bağrımı baş eyleyen,
Âlemde sarhoş eyleyen,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Dil mülkünü âbât eden,
Miskin gönüllü şâd eden,
Gayrı hevesle yâd eden,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Gönlümü gayrıdan kesen,
Kendisine mahsus kılan,
Aşka giriftar eyleyen,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Varlığımı elden alan,
Yokluk makamına salan,
Aşk denizine daldıran,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Dâim beni mahzun eden,
Dağa salıp Mecnun eden,
Hem aşka müstağrak eden,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Gözlerimi giryan eden,
Ciğerimi büryan eden,
Yunus’u sergerdan eden,
Hakk’ın cemâlidir beni.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

şûrîde: perişan, karışık. tutkun, âşık, meftun. karasevdalı.
şeyda: aşk ile kendinden geçen, coşan.
cemâl: yüz güzelliği. güzellik. Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi. hak ile söylenen doğru söz.
âlem: yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümü.acun, dünya, esk. cihan.
rüsvâ: ayıplanacak durumda olan, rezil.
mürşid: irşad eden, müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi. Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını dinin esasları, dini hayat, tevhid, marifetullah konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allah’ta fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden rehber.
bende: kul, köle.
kadd: boy, bos.
nây: ney. kamış düdük. ölüm haberini verme. ölüm haberi.
bihuş: aklı başında olmayan, kendinden geçmiş, baygın; şaşkın, sersem.
abad: bayındır, mâmur, âbâdan, şen, neşeli.
miskin: çok uyuşuk olan; hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf. Tasavvuf. Kulun, gerçek zenginin Cenâb-ı Hak olduğunu ve kendisinin O’na karşı mutlak bir ihtiyaç içinde bulunduğunu bilmesi durumu.
şad: sevimli, neşeli.
yad: anma, hatıra, hatırda tutma, zikretme.
giriftar: tutulmuş. yakalanmış.
mahzun: üzgün, üzüntülü.
müstağrak: gark olmuş, dalmış. batmış, dolmuş. dalmış, batmış. ma’nevi halle kendinden geçen.
giryan: ağlayan, ağlayıcı.
büryân: kebap.
sergerdan: başı dönmüş, şaşkın. hayran, şaşkın, başıboş, avare, aylak.


Şûrîde vü Şeyda Kılan Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz