Şiir

Benim Canım Uyanıktır

Benim Canım Uyanıktır

Benim Canım Uyanıktır Şiiri

Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim,
Hem denize karışmağa, ırmak olup akan benim.

Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim, gah ağlarım,
Nefsin ciğerin doğrarım, kibri kini yıkan benim.

Kırdım bu nefsin çerisin, bir ettim burc ve barusun,
Pak eyledim içerisin, mülketini yuyan benim.

Ben hazrete tuttum yüzüm, o aşk eri açtı gözüm,
Gösterdi bana kendözüm, Ayet-i küll denen benim.

Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan,
Kafir ola inanmayan, o didara bakan benim.

Benim durur bu cümle iş, hikmet ile bu yaz ve kış,
Ben bilirim yad ve biliş, ırılmasız duran benim.

Bu cümle canda oynayan, damarlarımda kaynayan,
Kûlli dillerde söyleyen, kulli dili diyen benim.

Nemrud odun İbrahim’e, ben bağ ve bostan eyledim,
Küfür yüzünden doğuran, yine odu yakan benim.

O Hallacı Mansur ile, söyler idim Enel Hakk’ı,
Benim yine o boynuna, dar urganı takan benim.

O Hak habibi Mustafa, Miraca edecek sefer,
O dem canım hak eyledim, o sırrını duyan benim.

Şimdi adım Yunus olur, o demde İsmail idi,
O dost için Arafat’a, kurban olup çıkan benim.

Bu çark benim hükmümdedir, her yanda ben oturmuşum,
Mülk benimdir, hükmederim, yıkan benim, yapan benim.

Sad benim, Said benim, Yunus dahi benimledir,
İlmi ledündür üstadım, o esrarı duyan benim.


Benim Canım Uyanıktır Şiirinin Aslı

Benüm cânum uyanukdur dost yüzine bakan benem
Hem denize karışmaga ırmak olup akan benem

Irmak gibi ben çaglaram gâh gülerem gâh aglaram
Nefsüm cigerin taglaram kibr ü kîni yıkan benem

Kırdum bu nefsün çerisin bir itdüm burc u bârûsın
Pâk eyledüm içerüsin mülketini yuyan benem

Ben Hazret’e tutdum yüzüm ol ‘ışk eri açdı gözüm
Gösterdi bana kendözüm âyet-i küll dinen benem

Şâh dîdârın gördüm ‘ıyân gümânsuzın bellü beyân
Kâfir ola inanmayan ol dîdâra bakan benem

Benüm durur bu cümle iş hikmetile bu yaz u kış
Ben bilürem yad u biliş ırılmasuz duran benem

Bu cümle cânda oynayan tamarlarında kaynayan
Küllî lisânda söyleyen küllî dili diyen benem

Nemrûd odın İbrâhîm’e ben bâg u bostân eyledüm
Küfür yüzinden toguban gine odı yakan benem

Ol Hallâc-ı Mansûr’ıla söyleridüm Ene’l-Hakk’ı
Hem yine anun boynına dâr urganun dakan benem

Ol Hak Habîb’i Mustafâ Mi’râc’a idicek sefer
Ol dem cânum fikr eyledüm ol sırrını duyan benem

Şimdi adum Yûnus durur ol demde İsmâ’îl idi
Ol dost içün ‘Arafât’a kurbân olup çıkan benem

Bu çarh benüm hükmümdedür her kanda ben oturmışam
Mülk benümdür hükm iderüm yapan benem yıkan benem

Sa’d benem sa’îd benem Yûnus dahı benümledür
‘İlm-i ledündür üstâdum ol esrârı tuyan benem

Yunus Emre (k.s)


çeri: asker
mülket: yurt, vatan, ülke
küll: tüm
didar: yüz, çehre
güman: umut
ırılma: ayrılma


Benim Canım Uyanıktır Şiiri
Yunus Emre Divânı
Yunus Emre Şiirleri

Yorum Yaz